Covid-19-Coronavirus-logo
Craft Ster van Zwolle

Craft Ster van Zwolle

COVID-19 Protocol Craft Ster van Zwolle

COVID-19 Protocol Ster van Zwolle 2021

Pas de volgende preventieve maatregelen toe

 • Blijf thuis als u ziektesymptomen hebt
 • Was uw handen regelmatig

 

 • Bedek uw mond en neus als u in de elleboog hoest en niest
 • Vermijd nauw contact met mensen die symptomen van ademhalingsstoornissen hebben

Maatregelen voor de wedstrijd

 • Alle deelnemende renners, begeleiders en juryleden worden schriftelijk geïnformeerd door de UCI dat ze een CoronaCheck of een geldig negatief testbewijs moeten tonen voordat ze toegang krijgen tot de permanence: Landstede, Dokterspad 2 in Zwolle.
 • We gebruiken twee ingangen bij Landstede. Eén voor de renners en voor de begeleiders van de teams en één voor de verkeersregelaars, gasten, politie, juryleden, medewerkers organisatie etc. Kortom, iedereen die bij de organisatie betrokken is. Bij beide ingangen staan vrijwilligers voor de controle en de CoronaCheck. Wie meteen een goede CoronaCheck of een negatief testbewijs laat zien, ontvangt een blauw polsbandje met daarop in het wit de tekst: Craft Ster van Zwolle
 • Het ophalen van de rugnummers etc. gebeurt door één negatief op corona gecontroleerde afgevaardigde per ploeg. Dat geldt ook voor het bijwonen van de ploegleidersvergadering.
 • Handgels en andere desinfecterende materialen zijn voorzien
 • Het gebruik van kleedkamers en douches is niet toegestaan.
 • De renners en begeleiders blijven zoveel mogelijk achterin het gebouw en zitten vanaf dan min of meer in een bubbel. Gezamenlijk gaan de renners, samen met de volg- en ploegleidersauto’s, naar de start op het Grote Kerkplein.

Startzone

 • Om de renners en het publiek gescheiden te houden worden op het Grote Kerkplein dranghekken geplaatst. De renners zitten dan nog min of meer in een bubbel.
 • De presentatie van de teams gebeurt door de door de KNWU || UCI aangestelde microfonist.
 • Het tekenen van de startlijst gebeurt door de renners
 • Het startschot wordt gelost door burgemeester Peter Snijders.
 • In de startzone zijn ook enkele personen van de organisatie en de pers aanwezig.
 • Interviews gebeuren op een klein podium op het Grote Kerkplein, niet tussen het publiek

Wedstrijd

Wagens organisatie

 • Alle maatregelen, zoals beschreven in het protocol, dienen opgevolgd te worden.
 • Als er tijdens de wedstrijd medische hulp nodig is, moet het medisch team uitgerust zijn met persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • TV-medewerkers, journalisten en fotografen zijn verplicht de nodige coronamaatregelen te respecteren.

Finishzone

 • Voor de kleintjes zijn er als afwachtingswedstrijd van de finish van de Ster van Zwolle wedstrijdjes op loopfietsjes op een klein rondje van plm. 150 meter op de dan afgesloten Ceintuurbaan. Deze wedstrijdjes worden vaak bijgewoond door (groot)ouders. De organisatie gaat deze (groot)ouders controleren d.m.v. de CoronaCheck.
 • Verder zijn er geen specifieke activiteiten voor het publiek.
 • De organisatie plaatst bij de ingang van de finishzone dranghekken dwars op de weg en controleert de bezoekers daar d.m.v. de CoronaCheck. Indien de check negatief is krijgen de bezoekers een blauw polsbandje.
 • In de finishzone zijn naast de TV-crew, jury, organisatie-medewerkers, bij de huldiging betrokken personen, journalisten en fotografen welkom.
 • De pers zal interviews op het podium doen.

Podiumceremonie

 • Er wordt gezorgd voor een ruimte om zich om te kleden voor de podiumceremonie.
 • Deze ruimte is alleen toegankelijk voor de eerste drie van de dag, de strijdlustigste renner en de winnende ploeg en hun soigneurs.
 • De podiumceremonie is contactvrij en wordt gehouden volgens het principe van zelfbediening.
 • Hand desinfecterende middelen zijn op verschillende plekken verkrijgbaar.

Douches

 • Overeenkomstig de coronamaatregelen zijn geen douches en kleedkamers beschikbaar.

Gasten

 • Gasten van de Ster van Zwolle worden krijgen ’s ochtends een CoronaCheck en polsbandje bij Landstede. Daarna nemen ze plaats in een volgauto of gastenbus. Oók ’s middags bij Brasserie GuuZs is er controle d.m.v. de CoronaCheck.

Vrijwilligers

 • Voor de vrijwilligers (verkeersregelaars e.d.) is na afloop een buffet bij Landstede (Dokterspad 2). Ook hier is controle op polsbandjes en eventueel d.m.v. CoronaCheck.

 

COVID-19 Protocol Ster van Zwolle 2021 ENGLISH

Apply the following preventive measures

 • Stay at home if you have symptoms of illness
 • Wash your hands regularly
 • Cover your mouth and nose when coughing and sneezing into your elbow
 • Avoid close contact with people who have symptoms of respiratory disorders
 •  

Pre-match measures

 • All participating riders, supervisors and jury members will be informed in writing by the UCI that they must show a CoronaCheck or a valid negative test certificate before they can access the permanence: Landstede, Dokterspad 2 in Zwolle.
 • We use two entrances at Landstede. One for the riders and for the supervisors of the teams and one for the traffic controllers, guests, police, jury members, organization employees, etc. In short, everyone involved in the organization. Volunteers are standing at both entrances for the control and the CoronaCheck. If you immediately show a good CoronaCheck or a negative test certificate, you will receive a blue wristband with the text in white: Craft Ster van Zwolle
 • The collection of the numbers etc. is done by one negative corona-checked representative per team. This also applies to attending the team leaders meeting.
 • Hand gels and other disinfecting materials are provided
 • The use of changing rooms and showers is not allowed.
 • The riders and supervisors stay at the back of the building as much as possible and from then on they are more or less in a bubble. Together, the riders, together with the support and team leaders cars, go to the start on the Grote Kerkplein.

Start zone·       

To keep the riders and the public separate, crush barriers will be placed on the Grote Kerkplein.

The riders are then still more or less in a bubble.·      

The presentation of the teams is done by the KNWU || UCI appointed microphone player.·  

The start list is signed by the riders·  

The starting gun is fired by Mayor Peter Snijders.·

Some people from the organization and the press are also present in the start zone.·   

Interviews take place on a small stage on the Grote Kerkplein, not between the audience

During the race
Cars organization· 
All measures, as described in the protocol, must be followed.· 

If medical assistance is required during the competition, the medical team must be equipped with personal protective equipment.·

TV employees, journalists and photographers are obliged to respect the necessary corona measures.

Finish zone
For the little ones there are competitions on balance bikes on a small round of approx. 150 meters on the then closed Ceintuurbaan. These competitions are often attended by (grand)parents. The organization will check these (grand)parents by means of: the Corona Check.

Furthermore, there are no specific activities for the public.

The organization places crush barriers at the entrance of the finish zone across the road and checks the visitors there by means of checks. the Corona Check.

If the check is negative, the visitors will receive a blue wristband.

In addition to the TV crew, jury, organizational staff, persons involved in the ceremony, journalists and photographers are welcome in the finish zone.·
The press will conduct interviews on stage.

Stage ceremony·
A changing room will be provided for the podium ceremony.

This space is only accessible to the first three of the day, the most combative rider and the winning team and their soigneurs.

The podium ceremony is contact-free and is held according to the principle of self-service.·

Hand sanitizers are available at various places.

Showers
In accordance with the corona measures, showers and changing rooms are not available

Visitors
Guests of the Ster van Zwolle will receive a CoronaCheck and wristband at Landstede in the morning. Then they take a seat in a support car or guest bus. Also in the afternoon at Brasserie GuuZs checks are carried out on wristbands and possibly by means of CoronaCheck.

Volunteers
There is a buffet at Landstede (Dokterspad 2) for the volunteers (traffic controllers, etc.) afterwards. Here too, checks are carried out on wristbands and possibly by means of CoronaCheck.